Menu

Algemene voorwaarden Shoppagina.nl
bekijk hier de PDF versie

Versie geldig vanaf: 2 april 2019

Algemene gegevens Mijnwinkel B.V.

Adres:
Noothoven van Goorstraat 11E
2806 RA Gouda

Contactgegevens:
Telefoonnummer:          085 8085434
E-mailadres:                  info@shoppagina.nl

Overig:
KvK-nummer:                   74459031                           

Artikel 1         Toepasselijkheid

 • 1 Deze algemene voorwaarden van Mijnwinkel B.V. (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Mijnwinkel B.V. (hierna: Shoppagina) producten en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert. Onder klant (hierna: Klant) wordt verstaan de wederpartij van Shoppagina waaraan Shoppagina producten en/of diensten levert.
 • 2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Shoppagina en Klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 • 4 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken, verband houdende met levering van producten en/of diensten door Shoppagina hebben geen rechtskracht, tenzij deze door de betreffende partij schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 2         Totstandkoming overeenkomst

 • 1 Klant kiest via de website van Shoppagina voor een pakket van Shoppagina, waarna Klant aan Shoppagina alle door Shoppagina gevraagde gegevens verstrekt. Na aanlevering van deze gegevens wordt direct een verzoek tot e-mail adres validatie verzonden. Na de bevestiging door middel van een link in deze e-mail zal het door de klant gekozen pakket automatisch worden geïnstalleerd en geactiveerd. De klant ontvangt hier direct per mail een bevestiging van en het gekozen pakket is per direct te gebruiken. Tussen Shoppagina en Klant komt in ieder geval een overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) tot stand op het moment dat Shoppagina aan Klant een bevestigings-mail heeft verzonden.
 • 2 In deze bevestigings-mail wordt door Shoppagina vermeldt dat het door de klant gekozen pakket is geactiveerd en hoe deze benaderd en beheerd kan worden.
 • 3 Shoppagina heeft te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, het recht om af te zien van activatie van het pakket van Klant. Indien door Shoppagina wordt afgezien van activatie van het door Klant gekozen pakket van Shoppagina, dan deelt Shoppagina dit zo spoedig mogelijk per e-mail aan Klant mede.
 • 4 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Shoppagina verstrekte gegevens.
 • 5 Shoppagina zal zich naar beste kunnen inspannen haar dienstverlening met zorg uit te voeren overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Shoppagina worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Shoppagina in een schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

Artikel 3         Gebruiksrecht

 • 1 Na totstandkoming van de Overeenkomst wordt door Shoppagina aan Klant webshopsoftware (hierna: de Software) via het internet aan Klant ter beschikking gesteld in de vorm van SaaS (Software as a Service) dienstverlening, waarmee Klant een webshop (hierna: de Webshop) kan inrichten en exploiteren op een door Shoppagina ter beschikking gestelde webpagina. De functionaliteiten van de Webshop zijn nader omschreven op www.shoppagina.nl
 • 2 Shoppagina verleent aan Klant voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de Software.
 • 3 De ter beschikking stelling van de Software geschiedt door het verstrekken van inloggegevens, zoals een inlognaam en inloglink, door Shoppagina aan Klant. Hiermee kan Klant zich toegang verschaffen tot de Software. Deze inloggegevens worden door Shoppagina per e-mail aan Klant verstrekt. Het wachtwoord wordt uit veiligheid niet per e-mail toegezonden maar direct door de klant gekozen.
 • 4 De door Shoppagina aan Klant verstrekte inloggegevens zijn vertrouwelijk en zullen door Klant als zodanig worden behandeld. Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de door Shoppagina aan hem uitgegeven inloggegevens.
 • 5 Het staat Klant vrij om de aan hem door Shoppagina verstrekte inloggegevens te verstrekken aan geautoriseerde personeelsleden binnen de eigen organisatie van Klant.
 • 6 Het staat Klant niet vrij derden, zoals personen buiten de eigen organisatie van Klant, gebruik te laten maken van de Software, tenzij dit schriftelijk tussen Shoppagina en Klant is overeengekomen.

Artikel 4         Programmatuur van toeleveranciers

 • 1 Indien en voor zover Shoppagina programmatuur van derden aan Klant ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft die programmatuur, de (licentie) voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Shoppagina en Klant van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie)voorwaarden van die derden door Shoppagina schriftelijk aan Klant is medegedeeld en die voorwaarden bovendien vóór of bij het sluiten van de overeenkomst tussen Shoppagina en Klant aan Klant zijn verstrekt.
 • 2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Shoppagina en Klant om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverkort.

Artikel 5         Webshop

 • 1 Klant zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens Shoppagina en derden, waaronder afnemers van Klant, gedragen, in het bijzonder door juiste en tijdige levering van producten en/of diensten die deze derden afnemen van Klant via de Webshop van Klant. Klant zal de rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting. Hiernaast is het Klant niet toegestaan via de Webshop producten aan te bieden die op grond van de wet, verkeersopvatting of goede zeden niet in het verkeer gebracht dienen te worden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende producten: alcoholische producten met een alcoholpromillage van meer dan 15%, tabaksproducten (zoals omschreven in de Tabakswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0004302/2016-01-01, middelen zoals bedoeld in de Opiumwet http://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2016-01-01  en vuurwapens en explosieve producten.
 • 2 Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Shoppagina steeds gerechtigd maatregelen te treffen terzake een handelen of nalaten van of voor risico van Klant. Klant zal op eerste verzoek van Shoppagina data en/of informatie uit de Webshop/van de webpagina waarop de Webshop wordt geëxploiteerd aanpassen en/of verwijderen, bij gebreke waarvan Shoppagina gerechtigd is naar keuze de data en/of informatie zelf aan te passen en/of te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Shoppagina is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van het eerste lid van dit artikel 5 aan Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot de Software te ontzeggen. Het voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke rechten en contractuele rechten door Shoppagina jegens Klant. Shoppagina is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens Klant aansprakelijk te zijn.
 • 3 Indien Shoppagina op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot de Webshop van Klant, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Klant in rekening worden gebracht.
 • 4 Shoppagina is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop Klant de Webshop exploiteert. Klant is ervoor verantwoordelijk dat de inhoud en het gebruik van de Webshop voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Indien de Webshop gericht is aan publiek buiten Nederland of bestemd is voor gebruik buiten Nederland, is Klant er zelf voor verantwoordelijk dat het gebruik en de inhoud van de Webshop voldoet aan de in dat land toepasselijke wet- en regelgeving.
 • 5 In geval van aanspraken van derden kan van Shoppagina niet verlangd worden zich een oordeel over de gegrondheid van de aanspraken van derden of het verweer van Klant te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en Klant. Klant zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en Shoppagina schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

Artikel 6         Support

 • 1 Ten behoeve van ondersteuning aan Klant bij het gebruik van de Software stelt Shoppagina een uitgebreide handleiding aan Klant ter beschikking via de website van Shoppagina. Deze handleiding is te raadplegen via: https://www.shoppagina.nl/support/
 • 2 Indien Klant na het raadplegen van deze handleiding behoefte heeft aan ondersteuning, is Klant gerechtigd om gebruik te maken van de helpdesk van Shoppagina. De helpdesk van Shoppagina is op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 9:00 en 17:00 op het volgende telefoonnummer: 085 8085434. Het is tevens mogelijk contact op te nemen met de helpdesk van Shoppagina door een e-mail te versturen naar info@shoppagina.nl of door een bericht te versturen via het contactformulier op de website van Shoppagina: https://www.shoppagina.nl/contact.html.
 • 3 Shoppagina zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures. Shoppagina staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning.

Artikel 7         Onderhoud en beheer

 • 1 Shoppagina zal de volgende onderhouds- en beheertaken uitvoeren:
 • Het herstel van fouten in de Software, zoals omschreven in dit artikel 7;
  Onder ‘fouten’ wordt verstaan het substantieel niet voldoen van de Software aan de door Shoppagina op haar website www.shoppagina.nl uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de Software. Van een ‘fout’ is enkel sprake indien Klant deze kan aantonen en indien deze bovendien reproduceerbaar is. Shoppagina heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de Software, dan met betrekking tot fouten in de zin van deze Algemene Voorwaarden van Shoppagina.
 • Het doorvoeren van patches en updates in de Software, met als doel de Software verder te ontwikkelen en bij de tijd te houden;
 • Het aanmaken en verschaffen van inloggegevens ten behoeve van het gebruik van de Software door Klant;
 • Het maken van back-ups, zoals nader omschreven in artikel 8;
  • 2 Klant zal geconstateerde fouten in de Software gedetailleerd en onverwijld melden. Na ontvangst van deze melding zal Shoppagina zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellenen en/of verbeteringen aan te brengen in de Software. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van Shoppagina op door Shoppagina te bepalen wijze en termijn aan Klant ter beschikking worden gesteld. Shoppagina is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de Software aan te brengen.
  • 3 Shoppagina kan de toegang van Klant tot de Software geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud en beheer of andere vormen van service. Shoppagina zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk tussen 23.00 uur en 06.00 uur laten plaatsvinden.
  • 4 Shoppagina staat er niet voor in dat de door hem verschafte diensten en/of producten, waaronder de Software, foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren.
  • 5 Klant zal alle door Shoppagina verlangde medewerking aan het onderhoud en beheer verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de Software.
  • 6 Shoppagina kan van Klant verlangen dat hij zijn apparatuur, programmatuur en dergelijke aanpast, indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Software. Klant zal zich bij de gebruikmaking van de Software bedienen van up to date en gangbare browser zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox.
  • 7 Klant zal op basis van eventueel door Shoppagina verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten, de risico’s voor zijn organisatie zo snel mogelijk inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen.
  • 8 Shoppagina is niet verplicht Klant op de hoogte te stellen van aanpassingen in de Software, indien deze aanpassingen geen verlies van functionaliteit van de Software met zich meebrengen. Eventueel verlies van functionaliteit wordt bepaald door Shoppagina.
  • 9 Shoppagina zal voorafgaand aan het toepassen van updates of andere wijzigingen die naar verwachting en naar het oordeel van Shoppagina een vermindering of ernstige wijziging van functionaliteit van de Software met zich mee kunnen brengen in overleg treden met Klant, alvorens de updates door te voeren. Het bepaalde in dit artikellid is niet van toepassing indien de betreffende updates of andere wijzigingen om beveiligingsredenen of vanwege wet- en regelgeving toegepast dienen te worden.
  • 10 Shoppagina is niet gehouden specifiek voor Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te handhaven, te wijzigen of toe te voegen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Shoppagina en Klant.
  • 11 Shoppagina staat er niet voor in dat de Software tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

Artikel 8         Back-ups

 • 1 De aan Klant ter beschikking gestelde Software draait op een server van Shoppagina. Shoppagina zal eenmaal per dag vanaf 02:00 een back-up maken van de in de Software op de servers van Shoppagina opgeslagen gegevens. Shoppagina zal de back-up bewaren gedurende 14 dagen. Shoppagina zal de back-up zorgvuldig, als een goed huisvader bewaren.
 • 2 Indien Klant hierom verzoekt, verstrekt Shoppagina op kosten van Klant, een integrale kopie van alle gegevens die middels de Software op de servers van Shoppagina zijn opgeslagen. Verstrekking van de gegevens kan door Shoppagina geschieden middels een fysieke gegevensdrager of anderszins. Shoppagina is nimmer gehouden een fysieke gegevensdrager te verstrekken met daarop de (broncode van de) Software van Shoppagina.
 • 3 Klant is en blijft zelf verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie – en bewaarverplichtingen. Klant kan zelf te alle tijden een export maken van alle orders met bijbehorende gegevens.

Artikel 9         Privacy en gegevensverwerking

 • 1 Klant verklaart dat hij, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zal handelen en de verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende wetgeving zal naleven c.q. nakomen.
 • 2 Klant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor rechtmatige verwerking van alle gegevens, waaronder persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die voor of namens Klant door Shoppagina worden verwerkt in onder meer de Software van Shoppagina en op de webpagina waarop de Webshop wordt geëxploiteerd. De volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die door Shoppagina ten behoeve van Klant worden verwerkt ligt bij Klant.
 • 3 Verwerking van gegevens door Shoppagina zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de door Shoppagina aan Klant te leveren producten en diensten, zoals de Software, ondersteuning via de helpdesk van Shoppagina en eventuele aanvullende diensten van Shoppagina.
 • 4 Klant staat er jegens Shoppagina voor in dat de door Shoppagina ten behoeve van Klant te verwerken gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Klant vrijwaart Shoppagina tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van voornoemde gegevens of de uitvoering van een overeenkomst tussen Shoppagina en Klant.
 • 5 Klant is verantwoordelijk voor controle en juistheid en volledigheid van de in opdracht van Klant door Shoppagina verwerkte gegevens en de door Klant en derden ingevoerde gegevens in de Webshop en/of de Software. Shoppagina is niet verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van de met gebruikmaking van de Software en de exploitatie van de Webshop gegenereerde gegevens door Klant of derden.
 • 6 Partijen houden het ervoor dat Shoppagina ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van Klant, ‘bewerker’ en dat Klant ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is.
 • 7 Shoppagina zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Klant na te komen wettelijke verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en tarieven begrepen en komen volledig voor rekening van Klant.
 • 8 Shoppagina spant zich ervoor in dat de door Shoppagina in het kader van de door Shoppagina ten behoeve van Klant te verwerken en te bewaren gegevens uitsluitend op Nederlands grondgebied door Shoppagina verwerkt en bewaard zullen worden. De dagelijkse back-ups worden versleuteld bij Amazon in Ierland opgeslagen.

Artikel 10       Beveiligingsincidenten en datalekken

 • 1 Klant heeft op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens de verplichting als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens tot het melden van datalekken (zoals bedoeld in artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens) aan de Autoriteit Persoonsgegevens, en in bepaalde gevallen aan de personen over wie de persoonsgegevens informatie bevatten.
 • 2 Om Klant te ondersteunen in het voldoen aan zijn verplichting tot het melden van voornoemde datalekken, zal Shoppagina zich inspannen om Klant zo snel mogelijk te informeren over beveiligingsincidenten, nadat Shoppagina een beveiligingsincident heeft ontdekt.
 • 3 Melding van datalekken, zoals bedoeld in artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens, blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van Klant. Shoppagina is nimmer verplicht tot het melden van deze datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens of personen over die de persoonsgegevens informatie bevatten.
 • 4 Shoppagina zal, waar mogelijk en nodig, zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan Klant in het kader van de door Shoppagina gemelde beveiligingsincidenten aan Klant. Shoppagina kan de extra kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij Klant.
 • 5 Een aan Klant opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op Shoppagina, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.

Artikel 11       Beveiliging

 • 1 Shoppagina zal zich inspannen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen met betrekking tot de door Shoppagina ten behoeve van Klant te verwerken gegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens.
 • 2 Shoppagina zal zich ervoor inspannen dat de beveiligingsmaatregelen voldoen aan een niveau dat, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging van de beveiligingsmaatregelen, ten minste gebruikelijk is in de branche gezien de door Shoppagina geboden producten en diensten.
 • 3 Shoppagina staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.
 • 4 Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben.

Artikel 12       Intellectueel eigendom

 • 1 Alle rechten van intellectueel eigendom op de op grond van de Overeenkomst en/of andere tussen Shoppagina en Klant gesloten overeenkomsten ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde programmatuur, Software, webpagina’s, databestanden of andere materialen, zoals ontwerpen, afbeeldingen, documentatie, offertes evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Shoppagina, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.
 • 2 Alle rechten van intellectueel eigendom op de in de Software, de Webshop en/of op de webpagina waarop Klant de Webshop exploiteert door Klant ingebrachte afbeeldingen, logo’s, teksten, ontwerpen, databestanden en andere materialen, berusten bij Klant, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.
 • 3 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten, die hem bij de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, overige overeenkomsten tussen Shoppagina en Klant en/of de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.
 • 4 De ter beschikking stelling van de Software en het hieraan verbonden gebruiksrecht strekken zich uitsluitend tot de zogeheten objectcode van de Software. Het gebruiksrecht van Klant strekt zich niet tot de broncode van de Software. De broncode van de Software en de bij de ontwikkeling van de Software gemaakte technische documentatie worden nimmer aan Klant ter beschikking gesteld.
 • 5 Klant zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud van ook, op het gebruiksrecht steeds stipt naleven. Klant zal nimmer (technische) voorzieningen die bedoeld zijn om de Software te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, dan wel betreffende de auteursrechten, merken, handelsnamen, of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de Software, databestanden, apparatuur of andere materialen te verwijderen of wijzigen.
 • 6 Shoppagina is steeds gerechtigd (technische) maatregelen te nemen ter bescherming van de Software tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen Shoppagina en Klant is overeengekomen.
 • 7 Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Shoppagina uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen.
 • 8 Shoppagina vrijwaart Klant tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat aan Klant ter beschikking gestelde programmatuur, voor zover deze zelf door Shoppagina is ontwikkeld, inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van die derde. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met (i) door Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Shoppagina ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die Klant zonder schriftelijke toestemming van Shoppagina in de Software heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Shoppagina is uitgesloten.
 • 9 Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling door Klant aan Shoppagina van databestanden, afbeeldingen of andere materialen, met het doel van gebruik en integratie door Shoppagina en/of Klant. Klant vrijwaart Shoppagina tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanige beschikbaarstelling een inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 13       Aansprakelijkheid

 • 1 De totale aansprakelijkheid van Shoppagina wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen Shoppagina en Klant of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting of vrijwaringsverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de hoogte van het bedrag dat Klant voor 6 (zes) maanden aan Shoppagina verschuldigd is op basis van die overeenkomst. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Shoppagina echter meer bedragen dan €500,- (vijfhonderd Euro).
 • 2 De aansprakelijkheid van Shoppagina voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiele beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan €500.000 (vijfhonderdduizend Euro).
 • 3 De aansprakelijkheid van Shoppagina voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van afnemers van Klant is uitgesloten. Shoppagina is eveneens niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het (deels) onbereikbaar zijn en/of het (deels) niet functioneren van de Software, de Webshop of de webpagina waarop Klant de Webshop exploiteert en schade ontstaan door het gebruik van de Webshop door Klant en/of derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Shoppagina verband houdende met de verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 • 4 Tenzij aansprakelijkheid door Shoppagina blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Shoppagina wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Klant Shoppagina onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Shoppagina ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Shoppagina in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 • 5 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Shoppagina, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van Shoppagina welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
 • 6 De in artikel 13.1, 13.2 en 13.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Shoppagina. Voorwaarde voor het ontstaan voor enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Shoppagina meldt. Ieder vordering tot schadevergoeding tegen Shoppagina vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14       Vertrouwelijkheid

 • 1 Klant en Shoppagina dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Van vertrouwelijke aard zijn in ieder geval de persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die door Shoppagina ten behoeve van Klant worden verwerkt.
 • 2 Het verbod uit het eerste lid van dit artikel geldt niet voor Shoppagina indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een (overheids)instantie.

Artikel 15       Prijs en betaling

 • 1 Klant is de bedragen aan Shoppagina verschuldigd die zijn overeengekomen tussen Klant en Shoppagina. Met betrekking tot de door Klant aan Shoppagina verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Shoppagina volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.
 • 2 Alle door Shoppagina gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door Shoppagina kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn steeds in euro’s en Klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
 • 3 Betaling door Klant aan Shoppagina van de verschuldigde bedragen vindt maandelijks plaats middels betaling per automatische incasso rond 10e dag van de maand. Klant heeft voor deze automatische incasso toestemming gegeven bij de aanvraag van het webshop pakket.
 • 4 Indien Shoppagina op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant aanvullende diensten (zoals bijvoorbeeld maatwerk) heeft verricht of door een derde heeft laten verrichten die buiten de inhoud of omvang van tussen Shoppagina en Klant overeengekomen producten en diensten vallen, dan zullen deze aanvullende diensten door Klant worden vergoed volgens de tussen Shoppagina en Klant overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Shoppagina. Shoppagina is niet verplicht aan een dergelijk verzoek van Klant te voldoen en Shoppagina kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten. Shoppagina verstuurt in het kader van verrichte aanvullende diensten maandelijks achteraf een factuur aan Klant. De betalingstermijn voor alle facturen vanuit Shoppagina bedraagt 14 dagen na factuurdatum.
 • 5 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Shoppagina de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Shoppagina onverlet.
 • 6 Shoppagina is gerechtigd de door Shoppagina gehanteerde prijzen en tarieven met inachtneming van een termijn van ten minste 3 maanden aan te passen. Dergelijke wijzigingen zullen middels e-mail aan Klant bekend worden gemaakt. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met de wijziging, is Klant gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 • 7 Indien Shoppagina het verrichten van aanvullende diensten ten behoeve van Klant uitbesteedt aan een derde partij, dan is voor deze uitbesteding geen toestemming van Klant vereist.

Artikel 16       Duur en beëindiging Overeenkomst

 • 1 De Overeenkomst tussen Shoppagina en Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  Andere overeenkomsten tussen Shoppagina en Klant worden geacht te zijn overeengekomen voor de duur zoals deze tussen Shoppagina en Klant schriftelijk is overeengekomen.
 • 2 Elk der partijen kan de Overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, per e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 • 3 Elk der partijen kan een overeenkomst tussen Shoppagina en Klant zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd ander dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant wijzigt. Shoppagina is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. 
 • 4 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst tussen Shoppagina en Klant slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de tussen Shoppagina en Klant gesloten overeenkomst.
 • 5 Betalingsverplichtingen van Klant en alle andere verplichtingen tot medewerking door Klant gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 • 6 Indien Klant op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties (zoals de ter beschikking stelling van de Software) en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Klant bewijst dat Shoppagina ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Shoppagina vóór ontbinding heeft gefactureerd en/of reeds heeft geïncasseerd via automatische incasso in verband met hetgeen hij ter uitvoering van deze overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, voor zover nog niet ontvangen, reeds verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 17       Toepasselijk recht en geschillen

 • 1 De overeenkomsten tussen Shoppagina en Klant worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 • 2 Geschillen welke tussen Shoppagina en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van tussen Shoppagina en Klant gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 18       Overig

 • 1 Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst met Shoppagina aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
 • 2 Shoppagina heeft het recht de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging van deze Algemene Voorwaarden zal Shoppagina Klant hier per e-mail over informeren, waarbij wordt aangegeven per wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking zullen treden. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, is Klant gerechtigd de overeenkomst tussen Shoppagina en Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Klanten geven ons een 8,9!

Beoordeling Shoppagina ster 1 Beoordeling Shoppagina ster 2 Beoordeling Shoppagina ster 3 Beoordeling Shoppagina ster 4 Beoordeling Shoppagina ster 5
Gebaseerd op 857 reviews